Všeobecné obchodné podmienky

Ako správne nakupovať

1. Vyberte si tovar
Ak si chcete tovar zakúpiť, vyberte si požadované množstvo a v detaile produktu stlačte ,,Pridať do košíka" .

2. Nákupný košík
V košíku prehľadne vidíte všetok svoj objednaný tovar s príslušným množstvom a cenou za tovar ( tu môžete ľubovoľne meniť počet kusov, vymazať položky košíka, pridať produkty do košíka).
Pokiaľ je Vami vybraný tovar v poriadku a chcete pokračovať v objednávke prejdite do časti dodanie a platba kliknutím na tlačidlo„Pokračovať v objednávke“.

3. Dodanie a platba
Vyberte si príslušný spôsob dopravy a spôsob platby a kliknite na tlačidlo„Pokračovať v objednávke“. Cena za dopravu kuriérskou spoločnosťou v rámci SR je 5 eur vrátane DPH pri objednávke. Pri objednávke 4 a viac balení Tyčiniek Záchranka je doprava zdarma (platí pri objednávke 20 kusového balíčka, nevzťahuje sa na 5 kusový balíček). Tovar dodávame len na území Slovenskej republiky. 

4. Tvoje údaje
Vyplňte všetky potrebné údaje k vybaveniu objednávky a jej následnému doručeniu. Môžete využiť aj možnosť vyplniť fakturačné údaje. Ak chcete poslať tyčinku na inú adresu ako je vaša, vyplňte formulár „Chcem tyčinky poslať priamo môjmu hrdinovi“. Do políčka „Chcem poslať milý odkaz“ môžete napísať odkaz pre vášho hrdinu. Položky označené hviezdičkou sú povinné. Skontrolujte, či sú všetky vyplnené údaje správne a kliknite na tlačidlo „Pokračovať v objednávke“.

5.Dokončenie objednávky
Skontrolujte si prosím počet, údaje potrebné k dodaniu tovaru, spôsob dopravy a platby. Ak je všetko v poriadku, odsúhlaste obchodné podmienky zaškrtnutím ikony a dokončite objednávku stlačením ikony ,,Objednať s povinnosťou platby“.

6. Ak chcete ktorýkoľvek z údajov zmeniť kliknite na príslušný odkaz v hornej navigačnej lište krokov a údaj zmeňte.

Objednávka je prijatá do 24 hodín, o prijatí objednávky budete informovaný automaticky zaslaním emailu s Potvrdením prijatia objednávky kde bude uvedené aj číslo vašej objednávky a inštrukcie k platbe. Na vami uvedenúe-mailovú adresu vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom vašej objednávky.

Zrušenie objednávky - každú objednávku môžete zrušiť e-mailom na adrese info@darujzachranku.sk

Všeobecné spotrebiteľské obchodné podmienky

Tieto Všeobecné spotrebiteľské obchodné podmienky (ďalej „VSOP“) upravujú práva a povinnosti dodávateľa a spotrebiteľa pri ich obchodnom styku uskutočňovanom na základe kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom webového rozhraniaprevádzkovaného dodávateľom. Tieto VSOP tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej medzi dodávateľom a spotrebiteľom.

1. Dodávateľ:

Dodávateľom tovaru je spoločnosť:Healthy Food Supplements s. r. o.
Kolónia 2834/49
924 01 GalantaSlovenská republika

IČO: 36 235 261
DIČ: 2020193791
IČ DPH: SK2020193791
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 45453/T

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN:SK46 7500 0000 0040 2215 0390(ďalej len „dodávateľ“).

Činnosť dodávateľa podlieha dozoru:

 • Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, Slovenská republika.
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom Hodská 2352/62, 924 01 Galanta, Slovenská republika.
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa so sídlom Hodská 353, 924 01 Galanta, Slovenská republika.

2. Objednávka

Spotrebiteľ si môže tovar objednať prostredníctvom webového rozhrania dodávateľa.

Objednanie tovaru e-mailomprostredníctvom webového rozhrania

a) Spotrebiteľ si môže od dodávateľa objednať tovar tak, že v príslušnej sekcii na internetovej stránke dodávateľa vyplní údaje o objednanom tovare a zvolí spôsob doručenia. Pred odoslaním objednávky stránka spotrebiteľa oboznámi s celkovou cenou objednávaného tovaru, prípadne dopravy. Odoslanie objednávky sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy spotrebiteľom dodávateľovi.

b) Doručenie objednávky dodávateľ spotrebiteľovi potvrdí e-mailom, ktorý spotrebiteľovi odošle bezodkladne po jej doručení. Tento e-mail slúži ako potvrdenie, že dodávateľ objednávku dostal a na zaslanie údajov potrebných k platbe za objednávku prevodom na účet dodávateľa. Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje najmä označenie tovaru uvedením jeho názvu, kódu a množstva, cenu tovaru, platobné podmienky,miesto dodania, fakturačné údaje a označenie dodávateľa a označenie spotrebiteľa. Odoslaním tohto e-mailu dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Ako prílohu tohto e-mailu dodávateľ pošle zálohovú faktúru (nedaňový doklad) za tovar.


3. Dodanie tovaru

a) Dodávateľ spotrebiteľovi dodá tovar podľa svojich prevádzkových možností v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 3 pracovných dní od prijatia úhrady zálohovej faktúry za tovar spotrebiteľom. Termín dodania včas oznámi dodávateľ spotrebiteľovi. Vo výnimočných prípadoch môže dodávateľ dodaciu lehotu jednostranne predĺžiť; spotrebiteľa je o tom povinný bezodkladne informovať. Spotrebiteľ je do troch pracovných dní od doručenia takejto správy oprávnený odstúpiť od zmluvy.

b) Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru do miesta dodania tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo ním poverenou osobou. Faktúru, ktorá má charakter dodacieho listu zašle dodávateľ spotrebiteľovi elektronicky na e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú v objednávke.

c) Dodávateľ zabezpečuje rozvoz tovaru na území Slovenskej republiky. Dodávateľ je oprávnený zabezpečiť rozvoz tovaru aj prostredníctvom tretej osoby.

d) Spotrebiteľ je povinný prevziať riadne dodaný tovar v termíne a v mieste dodania sám alebo poverenou osobou, ktorá sa dodávateľovi preukáže písomným poverením a/alebo dokladom totožnosti. Spotrebiteľ je povinný skontrolovať dodaný tovar a jeho obal ihneď pri jeho dodaní. V prípade, ak zistí, že obal tovaru je poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť osobe, ktorá mu tovar v zastúpení dodávateľa odovzdala a za jej prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíšu záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru a postupujú ako je ďalej uvedené pre reklamáciu tovaru. Spotrebiteľ alebo jeho zástupca je povinný podpisom na faktúre ako dodacom liste potvrdiť prevzatie tovaru, pokiaľ ho pre poškodenie neodmietne prevziať.
e) Ak spotrebiteľ riadne dodaný tovar neprevezme na určenom mieste a v čase, dodávateľ tovar na náklady spotrebiteľa uskladní a vyzve ho, aby si tovar prevzal z miesta, kde je uskladnený a zaplatil náklady uskladnenia tovaru po dobu omeškania.

4. Platobné podmienky

a) Cena tovaru je uvedená na internetovej stránke dodávateľa v časti Daruj Záchranku pri každom jednotlivom druhu tovaru. Cena je uvedená vrátane DPH. K cene tovaru dodávateľ môže pripočítať cenu za dopravu tovaru, ak si spotrebiteľ objedná dovezenie tovaru dodávateľom na zvolené miesto. Cena za dopravu tovaru je tiež uvedená vrátane DPH.

b) Spotrebiteľ zaplatí zálohovú faktúru prevodom na účet dodávateľa uvedený na faktúre a prevod označí variabilným symbolom, ktorým je číslo zálohovej faktúry. Dodávateľ nemusí akceptovať platbu, pokiaľ táto uvedené podmienky nespĺňa.

c) V prípade, ak z hocijakého dôvodu spotrebiteľovi vznikne nárok na vrátenie zaplatenej ceny, dodávateľ zaplatenú cenu vráti spotrebiteľovi prevodom na účet, z ktorého spotrebiteľ cenu zaplatil, najneskôr do 30 kalendárnych dní odkedy nastala skutočnosť, ktorá nárok na vrátenie ceny založila.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy spotrebiteľom

a) Keďže tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, je potravinou a musí byť dodržané správne skladovanie a zaobchádzanie, spotrebiteľ nemôže preto bez dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy.

b) Napriek tomu, dodávateľ ocení spätnú väzbu od spotrebiteľa, ktorý je s tovarom z nejakého dôvodu nespokojný, a s ohľadom na okolnosti prípadu sa pokúsi situáciu vyriešiť k spotrebiteľovej spokojnosti.

6. Zásady skladovania a užívania tovaru

Skladujte v suchu a v chlade pri teplote max. do 21 stupňov Celzia.

Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

Maximálna denná dávka: 3 tyčinky denne.

Obsahuje kofeín, nie je vhodná pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

Môže obsahovať malé časti kôstok, škrupín a iné orechy.

7. Zodpovednosť za vady a reklamácia

a) Dodávateľ prosí spotrebiteľa, aby ho v prípade, ak pri preberaní obdrží poškodený tovar, neodkladne kontaktoval na e-mailovej adrese: info@darujzachranku.sk.

b) Dodávateľ zaručuje, že pri správnom skladovaní si tovar zachová kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby vyznačeného na obale.

c) Ak spotrebiteľ zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá dodávateľ, je oprávnený bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u dodávateľa. Keďže ide o tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, reklamácia sa môže uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí tovaru spotrebiteľom, inak toto právo spotrebiteľa zaniká.

d) Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel rovnako aj podmienky stanovené pre používanie a skladovanie tovaru uvedené dodávateľom vo VSOP.

e) Dodávateľ zodpovedá za to, že tovar má vo všeobecnosti požadovanú a dodávateľom uvádzanú akosť a vlastnosti, že zodpovedá právnym predpisom, je v určenom množstve a zodpovedá účelu, ktorý dodávateľ uvádza alebo na ktorý sa tovar obvykle používa.

f) Reklamáciu možno uplatniť jedine e-mailom alebo poštou na adresu dodávateľa uvedenú v záhlaví VSOP. Súčasťou reklamácie musí byť opis vád, pre ktoré sa tovar reklamuje a doklad o kúpe tovaru. Odporúčame pripojiť fotografiu reklamovaných vád, ak je možné vadu takto zachytiť.

g) O prijatej reklamácii dodávateľ odošle e-mailom reklamačný list s uvedením dátumu prijatia reklamácie, reklamovaného tovaru, dátumu kúpy tovaru, druhu vady a ceny tovaru. Dodávateľ vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak je reklamácia opodstatnená, spotrebiteľ zvolí spôsob jej vybavenia:

 • Výmenou tovaru za bezchybný tovar, ktorý dodávateľ dodá na vlastné náklady,
 • odstránením vady tovaru dodávateľom na náklady dodávateľa, ak to je možné
 • poskytnutím zľavy z ceny tovaru
 • odstúpením od kúpnej zmluvy.

h) V prípade, ak spotrebiteľ doručil na požiadanie dodávateľa reklamovaný tovar dodávateľovi a dodávateľ reklamáciu uzná, nahradí spotrebiteľovi výdavky, ktoré mu vznikli v súvislosti s doručením reklamovaného tovaru dodávateľovi. V prípade, ak spotrebiteľ na požiadanie dodávateľa doručuje reklamovaný tovar dodávateľovi, je povinný ho poslať čistý, kompletný a vhodne zabezpečený na dopravu tak, aby cestou nemohol utrpieť nijaké škody. Porušenie týchto povinnosti je na ťarchu spotrebiteľa a môže spôsobiť neuznanie reklamácie.

i) Dodávateľ nezodpovedá za vady tovaru, ak:

 • Spotrebiteľ vadu spôsobil sám,
 • spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade vedel a nedohodol sa s dodávateľom na inom vybavení reklamácie,
 • reklamácia odporuje povahe tovaru,
 • bola pre vadu poskytnutá zľavaz ceny tovaru
 • vznikli v dôsledku nesprávneho používania alebo skladovania tovaru,
 • vznikli po uplynutí doby životnosti tovaru.

8. Spoločné a záverečné ustanovenia

a) Pri obchodnom styku podľa týchto VSOP dochádza iba k uzavretiu a plneniu kúpnej zmluvy k tovaru predávanému dodávateľom. Na spotrebiteľa neprechádza nijaké právo duševného vlastníctva. Spotrebiteľ nesmie tovar dodaný dodávateľom ďalej predávať pod akýmkoľvek iným označením než je označenie, pod akým ho predáva dodávateľ.

b) Dodávateľ je oprávneným užívateľom všetkých práv duševného vlastníctva spojených s internetovou stránkou a všetkými jej súčasťami. Nikto nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa použiť, najmä kopírovať, ukladať, distribuovať, uverejňovať ani vytvárať odvodené verzie zo stránky ani jej súčasti. Nikto nesmie použiť na obchodné účely nijaké súbory či iné dáta získané zo stránky.

c) Písomnosti doručované zmluvnými stranami sa považujú za doručené na nasledujúci pracovný deň, ak sa doručujú e-mailom a na piaty pracovný deň, ak sa doručuje listová zásielka a adresát má adresu v Slovenskej republike a na desiaty pracovný deň, ak adresát má adresu mimo Slovenskej republiky, všetko aj vtedy, ak k doručeniu nedošlo, pokiaľ sa nepreukáže, že k doručeniu došlo v skorší deň. Doručuje sa na kontaktné adresy uvedené spotrebiteľom pri registrácii a v prípade dodávateľa v záhlaví VSOP, alebo na adresu vo verejnom registri, ak je spotrebiteľ právnickou osobou alebo podnikateľom.

d) V prípade, ak je spotrebiteľom zahraničná osoba, platí, že pre všetky spory vzniknuté z obchodného vzťahu medzi dodávateľom a spotrebiteľom je rozhodujúce právo Slovenskej republiky a pre rozhodovanie akýchkoľvek sporov je príslušný súd Slovenskej republiky určený podľa sídla dodávateľa.

e) Dodávateľ môže tieto VSOP kedykoľvek jednostranne zmeniť, pričom ich nové znenie je rozhodujúce len pre kúpne zmluvy, ktoré budú uzavreté po okamihu zmeny. 

Healthy Food Supplements s.r.o., Kolónia 2834/49, Galanta 924 01, 0918737666, info@darujzachranku.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info